หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,602,044 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,540,660 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,350,537 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,810 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,446 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,461 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,358 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,325 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,629 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,677 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,787 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,875,142 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,964 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,445 ครั้ง



รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35003 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
301 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
302 โรงเรียนวชิรานุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
303 โรงเรียนแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
304 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
305 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
306 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
307 โรงเรียนอนุบาลสายทอง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
308 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
309 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
310 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
311 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
312 โรงเรียนจรวยพรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
313 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
314 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
315 โรงเรียนมณีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
316 โรงเรียนสหนิยมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
317 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
318 โรงเรียนประจักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
319 โรงเรียนฤดีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
320 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
321 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
322 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
323 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
324 โรงเรียนกงลี้จงชัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
325 โรงเรียนพรประสาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
326 โรงเรียนมัญชรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
327 โรงเรียนวัฒนะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
328 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
329 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
330 โรงเรียนเกื้อวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
331 โรงเรียนศึกษานารี 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
332 โรงเรียนทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
333 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
334 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
335 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
336 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
337 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
338 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
339 โรงเรียนชาตศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
340 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
341 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
342 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
343 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
344 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
345 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
346 โรงเรียนแสงมณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
347 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
348 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
349 โรงเรียนอนุบาลวรพิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
350 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/701 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th