หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนบ้านสายควน
สพป.สตูล เขต 1
โรงเรียนกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 32
โรงเรียนรักษาราชวิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
สพป.อุดรธานี เขต 1
นายเถลิงศักดิ์ ถนอมรุ่งเรือง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวฐิติพร แซ่ลี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวพรสวรรค์ เซียนหยาง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางกัญญาพัชร ดำรงเกียรติยศ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,782,112 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,216,837 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,340,911 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,538,470 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,885,655 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,720,546 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,695,390 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,676,344 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,647,086 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,428,257 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,394,997 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,233,771 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,055,435 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,020,426 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,874,935 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
นวัตกรรม Gen-C Solution Model การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย : นายณัฎฐ์กร สวยเกษร
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
การบริหารยุคใหม่ H2P Model สู่ความสำเร็จ
โดย : นายวิมลชัย สิลารักษ์
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสระแก้ว" ประจำปี พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ได้รับรางวัล “ครูต้นแบบ การจัดการเรียนการสอน ” ประจำปี พ.ศ. 2563 ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาด
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6(O-net) มีผลการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเยี่ยม ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2562
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง (อันดับที่ 4) การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ “กาพย์ยานี 11(6 บท)” ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ได้รับโล่ ยกย่องเป็นครูภาษาไทย ระดับดี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ “กาพย์ยานี 11”(6 บท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแข่งขันทักษะภาษาไทย“เวทีไทย” ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะภาษาไทย “เวทีไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้นม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะภาษาไทย “เวทีไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ได้รับรางวัล “ครูต้นแบบ การจัดการเรียนการสอน ” ประจำปี พ.ศ. 2562 ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาด
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6(O-net) มีผลการปฏิบัติงาน ระดับ ดี ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2561
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล "เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2" การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล "เหรียญทองชนะเลิศ" การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่"กาพย์ยานี 11"(6บท) ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/425 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th