หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายสมชาย ใหม่พรหม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,165,943 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,855,360 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,605,978 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,916,737 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,785,069 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,560,368 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,462,754 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,446,020 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,291,504 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,284,142 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,073,135 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,034,574 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,018,572 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,006,660 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,980,530 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาตราสินค้าและป้ายฉลาก ขนมลาสูตรโบราณ กลุ่มสตรีบ้านบ่อยาง
โดย : กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
รางวัลคุรุสดุดี สำนักเลขาธิการคุรุสภา
โดย : กมล ศรีสุวรรณ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผู้บริหารดีเด่น จังหวัดสงขลา สพป.สข.2
โดย : กมล ศรีสุวรรณ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
วิทยากรบรรยายการประเมินรางวัลพระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
โดย : กมล ศรีสุวรรณ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
เกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : วิภา ไชยรักษ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่9จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ประเทศไทย
โดย : วิภา ไชยรักษ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
Gems and jewelry comsumer purchasing behavior and appraisal
โดย : เสริมศักดิ์ จุลภักดิ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
Customer opinion toward service quality off PPQQ work late partc
โดย : เสริมศักดิ์ จุลภักดิ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
เครื่องครีนน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันได ม.วงษ์ชวลิตกุล
โดย : เสริมศักดิ์ จุลภักดิ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การค้นคว้าอิสระ เรื่องทัศนคติและความยินดีที่จะจ่ายเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
โดย : ชัยยุทธ หงะเจะแอ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ไม่มี
โดย : กัณฐิกา อินทสระ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ไม่มี
โดย : ชลธิดา ติ้งถิ่น
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
หลักสูตรฝึกอบรมนักปฏิบัติการชะรีอะฮ์สัมพันธ์ จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โดย : กำธร หมัดเหล็ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ประกาศนียบัตร เมดิก มิยาบิ 9000 จากบริษัท
โดย : กำธร หมัดเหล็ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : วราลี ซุ้นซิ่ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
คณะทำงานวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.25..
โดย : วราลี ซุ้นซิ่ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีอัตตาถิภาวนิยมต่อลักษณะมุ่งอนาคตของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากการใช้ยาเสพติดในปอเนาะญาลันนันบารู
โดย : สุพัชญา ด้วงคง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ไม่มี
โดย : ต่วนฮัมดียะห์ ไซอุเซ็ง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สารนิพนธ์ เรื่องการจัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดย : ชญานิตย์ แซ่จึง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สารนิพนธ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)
โดย : ชญานิตย์ แซ่จึง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/604 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th