หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวปุณยนุช สิทธิดำรงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางศรีเมือง บุญแพทย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง    จ.นครสวรรค์
นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศิรินุช น้ำกลั่น
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวจิรกาญจน์ ปัญญา
ตำหแน่ง : ธุรการโรงเรียน
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.ด่านสิงขร    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,338,069 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,180,153 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,870,280 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,068,161 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,930,864 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,694,384 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,628,586 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,497,908 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,435,533 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,353,081 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,229,448 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,228,803 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,198,073 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,166,532 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,141,166 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ปีการศึกษา 2557
โดย : นายเอกลักษณ์ ไชโย
ร.ร.วัดนางแก้ว    จ.ราชบุรี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวโสพา เบ้าทอง
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
การปลูกฝังและพัฒนาจริยธรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้าน ความมีน้ำใจ
โดย : นายสุชาติ สอนแก้ว
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องซอฟต์แวร์และหลักการแก้ปัญหา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 รหัสวิชา ง22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 เรื่องความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์
โดย : นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายอนุชัย อินทเสน
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
เอกสารประกอบการเรียน ชุด ระบบประสาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ.กิติมา ฤกษ์หร่าย
โดย : นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
เอกสารประกอบการเรียนชุดอัตราส่วนที่เท่ากัน วิชาคณิตศาสตร์ อ.กฤษฎี เงินทอง
โดย : นางกฤษฎี เงินทอง
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
เอกสารประกอบการเรียนชุดพุทธศาสน์ศึกษา วิชาพระพุทธศาสนา อ.ขจรศักดิ์ อ่อนอุทัย
โดย : นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.3 อ.สุเนตร บุญชานนท์
โดย : นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
แบบฝึกทักษะ จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบ
โดย : นางผกาภรณ์ บุญเนรมิตร
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Kamphaeng Phet Town โดยใช้เทคนิค 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางอโณทัย กมุทชาติ
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ที่ส่งเสริม การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Healthy habits กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางอโณทัย กมุทชาติ
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 10 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เข้าร่วม การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/237 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th