หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสมโภชน์ แสนสุข
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางขนิษฐา พรตเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,104,173 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,723,201 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,497,089 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,844,629 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,718,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,492,985 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,419,267 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,395,659 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,252,110 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,226,507 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,017,560 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,972,272 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,963,402 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,949,228 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,905,249 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เล่มที่ 1 ความหมายของฟังก์ชัน
โดย : นางสาวสายพิน รากกระโทก
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
ดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โดย : นางสาวชนิดา ครุฑยัง
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
อบรม Follow on Boot Camp รุ่นที่13
โดย : นางสาวชนิดา ครุฑยัง
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
อบรม Boot Camp รุ่นที่13
โดย : นางสาวชนิดา ครุฑยัง
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Unlocking Professional Learning Community (PLC) into Practice : Focus on ELTW”
โดย : นางสาวชนิดา ครุฑยัง
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
โดย : นายสงัด จันทร์พลี
ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม    จ.สุรินทร์
โครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2559
โดย : นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.4-ม.6
โดย : นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.1-ม.3
โดย : นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุรธรรม ระดับชั้นม.1-ม.3
โดย : นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โดย : นางสุวิมล อินชนะ
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
สื่อและนวัตกรรม
โดย : นางสาวสิริพร จินตนา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวสิริพร จินตนา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ33101)
โดย : นายมงคล อิ่มสุวรรณ
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานไม่ส่งการบ้าน
โดย : นางสาวสิริพร จินตนา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง
โดย : นางสาวสิริพร จินตนา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
Classroom
โดย : นางวัลภา อินทรกำเหนิด
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
เซียมซีอ่านสะกดคำ
โดย : นางสาวสุวาณี ธรรมศรี
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
9-11 ตุลาคม 2560 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
โดย : นายวิลัน ใจเผิน
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/595 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th