หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
นางสาวพัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสาวพัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสุจิตรา ต่วนนุช
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสาวกษมา แสงศรี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสาวซัม มาสมพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเพรางาย    จ.นนทบุรี
นายไพศาล ไหลงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,107,596 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,728,886 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,501,467 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,848,460 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,720,607 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,496,097 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,420,669 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,398,533 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,253,719 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,229,351 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,022,605 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,975,403 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,965,858 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,950,728 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,908,295 ครั้ง



รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
Classroom
โดย : นางวัลภา อินทรกำเหนิด
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
เซียมซีอ่านสะกดคำ
โดย : นางสาวสุวาณี ธรรมศรี
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
9-11 ตุลาคม 2560 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
โดย : นายวิลัน ใจเผิน
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
4 ตุลาคม 2560 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระยอง2
โดย : นายวิลัน ใจเผิน
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
28 กรกฎาคม 2560 ครูที่ปรึกษานักเรียนนำเสนอผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรมจิรยธรรมในการดำเนินชีวิต
โดย : นายวิลัน ใจเผิน
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
27 กันยายน 2560 ดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาผลการดำเนินงานระดับดีเด่น
โดย : นายวิลัน ใจเผิน
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
อิทธิพลภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
โดย : นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
5 ตุลาคม 2559 ครูผุ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระยอง2
โดย : นายวิลัน ใจเผิน
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม. 6/1 รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม4 เรื่อง ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (กระบวนการกลุ่ม G4)
โดย : นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน (ฺBest Practice) โรงเรียนในฝัน รางวัลระดับ ดี พ.ศ.2559
โดย : นางสาวเปรมกมล วิมลรวีวัฒน์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมี เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โดย : นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม3 เรื่อง ปฏิกิริยาของกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอน “Crocodile Chemistry”
โดย : นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับ ม ต้น
โดย : นางสาวเปรมกมล วิมลรวีวัฒน์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง) สพม 18
โดย : นางสาวเปรมกมล วิมลรวีวัฒน์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาทักษะกระบวนการทดลอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5Es)
โดย : นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนรางวัลระดับเหรียญเงิน
โดย : นางสาวเปรมกมล วิมลรวีวัฒน์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวันสุนทรภู่ระดับมัธยมศึกษา ได้รางวัลชมเชย
โดย : สุจิตรา ศรีจันทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : สุจิตรา ศรีจันทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : สุจิตรา ศรีจันทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
กซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ต้น ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : สุจิตรา ศรีจันทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/596 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th