หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสมโภชน์ แสนสุข
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางขนิษฐา พรตเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,104,164 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,723,194 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,497,081 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,844,614 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,718,004 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,492,982 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,419,266 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,395,659 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,252,110 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,226,503 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,017,523 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,972,267 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,963,394 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,949,224 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,905,247 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
4 ตุลาคม 2560 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระยอง2
โดย : นายวิลัน ใจเผิน
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
28 กรกฎาคม 2560 ครูที่ปรึกษานักเรียนนำเสนอผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรมจิรยธรรมในการดำเนินชีวิต
โดย : นายวิลัน ใจเผิน
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
27 กันยายน 2560 ดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาผลการดำเนินงานระดับดีเด่น
โดย : นายวิลัน ใจเผิน
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
อิทธิพลภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
โดย : นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
5 ตุลาคม 2559 ครูผุ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระยอง2
โดย : นายวิลัน ใจเผิน
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม. 6/1 รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม4 เรื่อง ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (กระบวนการกลุ่ม G4)
โดย : นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีน (ฺBest Practice) โรงเรียนในฝัน รางวัลระดับ ดี พ.ศ.2559
โดย : นางสาวเปรมกมล วิมลรวีวัฒน์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมี เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โดย : นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม3 เรื่อง ปฏิกิริยาของกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยสอน “Crocodile Chemistry”
โดย : นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับ ม ต้น
โดย : นางสาวเปรมกมล วิมลรวีวัฒน์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง) สพม 18
โดย : นางสาวเปรมกมล วิมลรวีวัฒน์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาทักษะกระบวนการทดลอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5Es)
โดย : นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูผู้สอนการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนรางวัลระดับเหรียญเงิน
โดย : นางสาวเปรมกมล วิมลรวีวัฒน์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวันสุนทรภู่ระดับมัธยมศึกษา ได้รางวัลชมเชย
โดย : สุจิตรา ศรีจันทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : สุจิตรา ศรีจันทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : สุจิตรา ศรีจันทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
กซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ต้น ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : สุจิตรา ศรีจันทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการทำอาหารคาว (ประภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.ต้น ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : สุจิตรา ศรีจันทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ครูที่ปรึกษานักเรียนได้นำเสนอผลงาน ระดับ ม.ปลาย "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"
โดย : สุจิตรา ศรีจันทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ต้น ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
โดย : สุจิตรา ศรีจันทร์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/595 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th