หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวปณิดา สีละโคตร
ตำหแน่ง : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (ครูพี่เลี้ยง)
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดศรีจันทร์    จ.ขอนแก่น
นายธนวัฒน์ เพียลาด
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายชัชวาลย์ ดวงรัตน์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายสุรสรรค์ ทองสมบัติ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางพรทิพย์ บรรเทา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางศศิธร สามัญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,170,808 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,863,297 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,852,077 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,450,827 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,241,142 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,223,309 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,059,081 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,042,723 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,830,232 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,759,247 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,713,442 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,690,961 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,690,038 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,656,310 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,632,817 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์
โดย : นางสาวอรอนงค์ หลักคำ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
โครงงาน Typewriter Art ศิลปะจากพิมพ์ดีด
โดย : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาพิมพ์ดีดของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
โดย : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
วิจัย เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษา สาขาวิชาการตลาดกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนชั้นปีที่ 1
โดย : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคำขวัญจังหวัดลพบุรี
โดย : นางสุจารี สุทธิญาณ
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี

โดย : นางสาววรรณี ชาดา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
โดย : นายชาคริต พรมเรืองเดช
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี

โดย : นางสาวดาลัด เนียมจันหอม
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
แผ่นการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
โดย : นางสาวพิมพิไล สีนา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1
โดย : นางสาววิกานดา อินลา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2557
โดย : นางสาววิกานดา อินลา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
te
โดย : นายนพรัตน์ นนท์ศิริ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวช.3/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง วิชา การขับรถยนต์ เรื่อง การขับรถยนต์ โดยการสอนแบบบรรยายด้วยสื่อ Power Point ปีการศึกษา 2559
โดย : นายยศพร บุรีเพีย
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่องคำและหน้าที่ของคำในภาษาไทยชั้ป.4
โดย : นางสุมาภรณ์ เจริญตะคุ
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ปีการศึกษา 2559 อบรมพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรในการบริหารจัดการ TO BE NUMBER ONE (ครู ก.) ณ.โรงแรมอุดรโฮเต็ล จ.อุดรธานี
โดย : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปีการศึกษา 2559 อบรมพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรในการบริหารจัดการ TO BE NUMBER ONE (คร
โดย : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันเทคนิคการนำเสนอสินค้าและการบริการ ระดับชั้น ปวช.3
โดย : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปีการศึกษา 2557 ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ.ค่ายลูกเสือโรงเรียนสามพร้าม จ.อุดรธานี
โดย : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข๋งขันประเภท "ทักษะการขายสินค้าและการบริการ" ณ.จังหวังขอนแก่น
โดย : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ปีการศึกษา 2555 แข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภท "การขายสินค้าและการบริการ"
โดย : นางสาวดวงกมล รักษาเมือง
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/596 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th