หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสมโภชน์ แสนสุข
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางขนิษฐา พรตเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,104,173 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,723,204 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,497,090 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,844,631 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,718,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,492,985 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,419,267 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,395,659 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,252,110 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,226,508 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,017,560 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,972,272 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,963,402 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,949,228 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,905,250 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สอบเก็บคะแนน บทที่ 2
โดย : นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การฝึกทักษะทางลูกเสือของลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางเบญญาภา แก้วทิตย์
ร.ร.สันติสุขพิทยาคม    จ.น่าน
ชุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
ชุดการจัดการเรียนรู้รายวิชา ง20271 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
โดย : นายอนุชา ชัยหา
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
โดย : นางสาวณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
ร.ร.หรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)    จ.สระบุรี
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โดย : นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ลำดับ
โดย : นางอรัญญา คนธารักษ์
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคแบบ SQ3R
โดย : นางสาววิยุดา ปั้นงาม
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
การประกวดวาดภาพโปรแกรม paint สังกัดโรงเรียนในเขตหนองแขม
โดย : นางสาวดวงพร เอี่ยมผดุง
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องลมฟ้าอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายภูวิทิต อำนักมณี
ร.ร.วังหินวิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
เผยแพร่ผลงาน ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์
โดย : นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ชุดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 5 เล่มที่ 1 เรื่อง พระไตรปิฏก
โดย : นายเสกสรรค์ ประเมศรี
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นเบื้องต้น
โดย : นางสาววิรัลพัชร นารี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด    จ.ร้อยเอ็ด
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง อาเซี่ยนศึกษา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางมีนา โตะแอ
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 1 เรื่อง คลื่นกล วิชาฟิสิกส์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของคลื่น
โดย : นายประเสริฐ แก้วหาญ
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง เล่มที่ 1 เรื่อง อัตราเร็ว
โดย : นางสาวจินรัตน์ดา ลาดกระโทก
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เล่มที่ 1 เรื่อง Loy Krathong Festival
โดย : นางกัญจน์ณิชา กิตธินันท์วรากุล
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
เสาธงสนาม
โดย : นายวิทวัช ตู้จันโต
ร.ร.วัดท่าเรือ    จ.ระยอง
เสาธงสนาม
โดย : นายวิทวัช ตู้จันโต
ร.ร.วัดท่าเรือ    จ.ระยอง
งานวิจัย: การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์เรื่องง่ายใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
โดย : นางณภัค แสนสิมานนท์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/595 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th